Vacatures

diemen en van gestel

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?

Wij zijn op zoek naar:

Twee leden van de Raad van Toezicht

 

De organisatie

De Bibliotheek West-Achterhoek (= BWA) is meer dan een ‘traditionele bibliotheek’. BWA verandert in een veranderende wereld. BWA is een ‘maatschappelijk servicecentrum’, een plek met een enorme diversiteit aan activiteiten. BWA doet veel meer dan alleen het uitlenen van boeken: BWA bestrijdt laaggeletterdheid, organiseert cursussen waarmee inwoners hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen, organiseert debatten. De transitie naar een breder, maatschappelijk-educatief profiel is in volle gang. Met bijna 450.000 bezoekers is BWA de drukst bezochte instelling van de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg. BWA werkt onder meer samen met alle scholen in het werkgebied, andere bibliotheken in andere regio’s, maatschappelijke en culturele instellingen, welzijnsorganisaties, bedrijven, overheden.

BWA is actief en innoverend. BWA heeft de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd om te komen tot een integrale aanpak van laaggeletterdheid en digibetisme: met extra subsidies van de provincie zijn boekstartcoaches naar consultatiebureaus gegaan om ouders te informeren en te helpen. Een ander programma omvat het trainen van pedagogische medewerkers en het organiseren van ouderbijeenkomsten. Er zijn nieuwe bibliotheken op basisscholen geopend. In 2019 bestond de bibliotheek in Doetinchem 100 jaar en vierde een feestje met 3000 bezoekers. Koningin Maxima was aanwezig bij de lancering van de nationale AI (Artificial Intelligence) cursus. BWA organiseert allerlei bijeenkomsten en activiteiten. Om er een paar te noemen: ‘Boek the Party!’ (dé jaarlijkse literaire talkshow van de Achterhoek), Minecraft voor 8- tot 15-jarigen (bouwwedstrijd), regionale voorleeswedstrijd, samenwerking met Hogeschool Iselinge (ontwerpen leerlijn literaire competentie), ‘Klik en Tik’ (digitale cursussen voor ouderen), samenwerking met voetbalclub De Graafschap, enz. Het kader van de activiteiten van BWA is vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken. Gelet op de beschikbare financiële middelen, moet BWA duidelijke keuzes maken in de activiteiten die BWA ontwikkelt en ondersteunt.

Kortom: BWA is

 • een warenhuis van kennis en informatie
 • een centrum voor ontwikkeling en educatie
 • een inspiratiebron voor lezen en literatuur
 • een podium voor ontmoeting en debat
 • een encyclopedie voor kunst en cultuur

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (= RvT ) bestaat momenteel uit vier leden. De mogelijkheid bestaat uit te breiden tot vijf leden, wat men nu wil doen. Regulier vinden er vijf vergaderingen per jaar plaats. De RvT is de werkgever, toezichthouder en adviseur van de directeur-bestuurder. Er wordt op constructief-kritische wijze toezicht gehouden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken van BWA. Voor de integrale besluitvorming dienen de leden te beschikken over een helikopterview. De RvT hecht aan een goede onderlinge vertrouwensrelatie. De leden dienen ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren om de directeur-bestuurder scherp te houden en – ook proactief – te adviseren. Ieder RvT-lid wordt geacht de hoofdlijnen van de visie en het beleid van BWA te kunnen beoordelen. De leden houden zich op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de openbare bibliotheek en zijn maatschappelijk actief. Mét de directeur-bestuurder streeft de RvT naar een flexibele, wendbare en toekomstbestendige BWA.

De RvT is divers samengesteld, een multidisciplinair team waarvan de leden complementair aan elkaar zijn. De RvT volgt de Governance Code Cultuur, wil graag verder professionaliseren: een interne toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader zullen worden vormgegeven.

Naast het generieke profiel beschikken de leden over een van de volgende specifieke profielen/kennisdomeinen: lokaal bestuur – bedrijfskundig (financieel-juridisch, human resources, organisatiekundig) – marketing/nieuwe media – sociaal domein en educatie.

 

De RvT van Bibliotheek West-Achterhoek zoekt:

* een ervaren voorzitter,
* een lid met kennis van en ervaring met strategische marketing en (nieuwe) media

 

Profieleisen

Voor de leden van de RvT gelden de volgende algemene profieleisen:

 • affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van BWA
 • algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring
 • in staat zijn om een juist evenwicht te bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder als klankbord terzijde te staan
 • het vermogen om het beleid van BWA en het functioneren van de bestuurder te toetsen
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als BWA stellen
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden
 • inzicht in de ontwikkelingen in de branche waarin BWA actief is
 • voldoende beschikbaarheid voor een goed functioneren van de RvT
 • beschikken over een relevant netwerk
 • bij voorkeur (maar geen absolute eis) woonachtig en/of werkzaam zijn in het werkgebied van BWA of directe omgeving

Naast bovengenoemde algemene functie-eisen gelden specifieke functie-eisen voor de twee vacante posities.

Profieleisen voorzitter

De voorzitterspositie komt vrij vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn door de huidige voorzitter. De voorzitter bereidt de vergaderingen in overleg met de directeur-bestuurder voor, organiseert de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT, voert het jaargesprek met de directeur-bestuurder, is eerste aanspreekpunt van de directeur-bestuurder. Hij/zij heeft ervaring met verdere professionalisering van de RvT, denkt in kansen en de lange termijn, is procesmatig regisseur van het toezichtproces, rolvast en verbindend, kent ‘het politieke spel’. Hij/zij wil de interne governance een stap verder brengen.

Specifieke profieleisen voor de voorzitter zijn:

 • kennis van en ruime ervaring met politieke besluitvormingsprocessen
 • bestuurlijke ervaring in de publieke en maatschappelijke sector
 • vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag in een (ver)bindende rol het voorzitterschap zowel binnen als buiten de raad van toezicht te vervullen en een leidende rol te vervullen bij mening- en besluitvorming van raad van toezicht
 • bewust zijn van eigen positie en de noodzaak deze voor de raad van toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren
 • uitstekend netwerk op strategisch niveau, bij voorkeur in de publieke sector

Profieleisen lid met kennis van en ervaring met strategische marketing en (nieuwe) media

Het nieuwe lid van de RvT is in staat om kennis van en ervaring met het positioneren en profileren van BWA in de volle breedte van haar activiteiten en de diversiteit aan stakeholders in te brengen. Het nieuwe lid heeft een helder beeld van de mogelijkheden die de (nieuwe) media bieden en die de diverse doelgroepen aanspreken. Een vernieuwend denker.

Specifieke profieleisen voor dit nieuwe lid zijn:

 • achtergrond in (nieuwe) mediasector en/of marketingsector
 • ervaring met innovatieprocessen.
 • kennis en ervaring met strategische marketing en positionering.
 • visie op de bibliotheek als fysiek en digitaal informatieknooppunt in de moderne informatiesamenleving.

Gelet op de samenstelling van de RvT wordt deze positie niet alleen open gesteld voor ervaren, maar ook voor onervaren toezichthouders, zolang een heldere visie op toezicht houden en de bereidheid om zich snel in te werken, bestaan. De doelgroep van BWA is divers van samenstelling, dat maakt dat (ook) geïnteresseerden met een multiculturele achtergrond nadrukkelijk worden uitgenodigd te reflecteren.

Bezoldiging

De bezoldiging van de RvT vindt plaats op het niveau van de vergoeding voor vrijwilligers.

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 19 september 2020 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354. Een nadere planning van gesprekken volgt.

Vrijwilligers

Bibliotheek West Achterhoek is op zoek naar vrijwilligers voor diverse vestigingen. Hierbij denken we aan mensen die graag tijdens openingsuren klanten willen assisteren en de bibliotheekmedewerkers willen ondersteunen.